ALGEMENE VOORWAARDEN:

  1. In het dossier …………………………………………………………………………. wordt een tarief van € …………………………………………….. per uur overeengekomen. Een correctiefactor van 1,5 à 2 x het totale uurloon wordt toegepast naargelang het bekomen resultaat.
  2. Indien echter voor de cliënt een financieel voordeel wordt verkregen, wordt het ereloon niet alleen per uur, maar daarbij forfaitair berekend (succesfee): 15% op schijf 0 – 6.200; 10% op schijf 6.200 – 50.000; 8% op schijf 50.000 – 75.000; 7% op schijf 75.000 – 125.000; 6 % op schijf 125.000 – 250.000; 4% op schijf > 250.000.
  3. Het ereloon is te verhogen met de volgende kantoor- en werkingskosten: € 10,00 per getikte bladzijde; € 0,50 per km; € 50,00 voor opening dossier. De gerechtskosten worden apart aangerekend.
  4. De hierboven vermelde vergoedingen zijn vanaf 01 januari 2014 te verhogen met een belasting op de toegevoegde waarde van 21%.
  5. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
  6. In geval van niet-betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 25,00 alsook een intrest van 10% op jaarbasis.
  7. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd voor de beslechting van de geschillen m.b.t. de factuur.
  8. De cliënt / cliënte erkent kennis te hebben genomen van de, in het kader van de GDPR-wetgeving opgestelde, privacyverklaring van de BV-VOF Westerlinck Advocatenkantoor en gaat akkoord met de inhoud daarvan.

Opgemaakt op …………………………… te …………………………….. in 2 exemplaren, waarbij elke partij verklaart één exemplaar ontvangen te hebben.

Cliënt / Cliënte                                                                               Voor BV VOF Westerlinck Advocatenkantoor